ห้องสมุดเฉพาะ
Special Libraries
 
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.02 141 1111 แฟกซ์ 02 143 9841
(ห้องสมุดเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์(มจร)
999 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219999 โทรสาร 056-219998
--------------------------------------------------------------------------------------
 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-512451
 
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระ 

ม.4 ตำบลจะทิ้งพระ
อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 90190
โทร 074- 397342
http://sk.nfe.go.th/sating/stplib/index.html
--------------------------------------------------------------------------------------

อุทยานการเรียนรู้ ส่วนบริการ TK Park 
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โซน D กรุงเทพ
Tel : 02 257 4300 Fax  : 02 2574332

www.tkpark.or.th

 
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 022185351, 022185470-3 ต่อ 32
โทรสาร 022185474

Email : library@git.or.th
http://www.git.or.th/
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน William Warren Library

มูลนิธิ J.H.W. Thompson
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถ. พระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพ
10330
โทรศัพท์ 02-612-6741 แฟกซ์ 02-219-2911
Email : library@jimthompsonhouse.com
 
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดกองบิน
41

10 หมู่ 3 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200
www.wing41.rtaf.mi.th
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก

41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ
แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์ 02 2414720
http://www.atc-rta.com/web%20library/library01.html
--------------------------------------------------------------------------------------
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 66-02 201 7250-7252, 7256
โทรสาร 02 2017251, 7256
http://siweb.dss.go.th
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 27 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-4000 ต่อ 7372
โทรสาร 02-831-4000 ต่อ 7373
http://library.nhso.go.th/index.html
--------------------------------------------------------------------------------------
หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  0-2283-5693
โทรสาร    0-2283-5656
http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/Pages/Library.aspx
 
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษกลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-3617
โทรสาร : 02-544-3620
http://www.scb.co.th/LIB/th/
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์
44/100  ถ.นนทบุรี 1  ต.บางกระสอ  
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์  025076354 โทรสาร  025475210  
http://e-library.moc.go.th/wcmoc
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 และ 0 2244 1287
โทรสาร 0 2244 1083
www.parliament.go.th/library
หรือ
www.myparlib.net
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ
ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034 298266-9 ต่อ 404
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย  
อ. เมือง จ. เลย
42000
โทร 042-815420 โทรสาร 042842267
http://202.143.139.243/loei
 
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
(Thailand Creative and Design Center)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 6648448 ext. 215, 216
โทรสาร: +66 2 6648499
http://library.tcdc.or.th
Email :
library@tcdc.or.th-

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
(Material ConneXion Bangkok)

เบอร์โทศัพท์: +66 2 664 8448 ext. 225
เบอร์โทรสาร: +66 2 664 8459
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110

Email:
infothailand@materialconnexion.com
Website:
http://www.materialconnexion.com/th
Thailand Creative and Design Center
Address:

6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok Thailand
Tel:
+66 2 6648448 ext. 215, 216
Fax : +66 2 6648499

http://library.tcdc.or.th
Email :
library@tcdc.or.th

Material ConneXion Bangkok
Library

Tel: +66 2 664 8448 ext. 225
Fax: +66 2 664 8459
Email:
infothailand@materialconnexion.com
Website:
http://www.materialconnexion.com/th

Opening Hours
Tuesday – Sunday (closed on Monday)
10.30 a.m. – 9.00 p.m.
Address:
6th Floor The Emporium
Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110
Thailand
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดเสริมปัญญา
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1346  ถนนอาคารสงเคราะห์ 5
คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทร 0-2734-9022-3  โทรสาร 0-2734-9021
http://
www.tla.or.th
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง
ปากซอยราชวิถี 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
โทร. 022463517 โทรสาร 022463517
http://www.librarianmagazine.com/VOL1NO2/
pranang_public_library.html
 
--------------------------------------------------------------------------------------
หอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหินตก
หอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลหินตก
999 หมู่ที่6 ต.หินตกอ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80350
http://www.hintokcity.go.th
 
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุด ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
44 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-6388140
--------------------------------------------------------------------------------------
ห้องสมุดวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 15 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร 028319313-4 โทรสาร 028319308
http://senatelibrary.wordpress.com
email: sangduen@senate.go.th

** ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับวุฒิสภา รัฐสภารัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง และ
ที่เกี่ยวข้องกับนิติบัญญัติ
 
The Senate Library of ThailandThe Secretariat of the Senate of Thailand

499 Sukprapruk Bldg. 19th Floor. Prachachuen Road
Bangsue, Bangkok Thailand 10800
Tel: +66 2 8319313-4  Fax : +66 28319308
http://senatelibrary.wordpress.com
email : sangduen@senate.go.th
Collection: Legislative Informations and documents
--------------------------------------------------------------------------------------

ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด  
อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  55120
โทรศัพท์  054-798675 . 054-798528


 


 


 

 
LibrarianMagazine.com