นิตยสารบรรณารักษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ {
กลับหน้าหลัก }

 

       
   
 

ห้องสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องและภาพ โดย สมปอง มิสสิตะ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
missitaa@gmail.com Twitter@missitaa
 
        ในปี พ.ศ.2540 ก็เริ่มมีการก่อสร้างกัน ที่วิทยาเขตสาร
สนเทศเพชรบุรีมีอาณาเขตไม่มากไม่มายเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยบางแห่ง แต่ในความรู้สึกของคนที่อยู่ในเนื้อที่
จำกัดอย่างที่วังท่าพระ และวิทยาเขตสนามจันทร์แล้ว ไปที่ไร
จะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพื้นที่จำนวน 621 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ
ทิศตะวันตกของอ่างเก็บนํ้าหนองจิก หลักกิโลเมตรที่ 21 และ
ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติมทางด้านทิศใต้ อ่างเก็บนํ้า
หนองจิกจำนวนพื้นที่ 200 ไร่ รวมพื้นที่ 821 ไร่ บนเส้นทาง
บายพาสที่จะไปหัวหิน

         
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 คือที่อยู่ของวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ดูเป็นต่างจังหวัด เพราะไม่มีเขตหรือแขวง
ซึ่งเวลาที่กรอกแบบฟอร์มบางอย่างมักไม่มีช่อง หมู่ที่ หรือ
ตำบล ทำให้เวลากรอกข้อมูลจะต้องขีดฆ่าอยู่บ่อยครั้ง ชะรอย
คนสร้างแบบฟอร์มจะเป็นชาว กทม. เสียแน่แท้

           สมัยนั้นที่สร้างวิทยาเขตกันใหม่ๆ จำได้ว่าจะมีการจัด
กิจกรรมพาบุคลากรจากวังท่าพระและพระราชวังสนามจันทร์ไป
เยี่ยมและไปปลูกต้นไม้อยู่เสมอ แถมยังมีการให้เข้าไปพักค้าง
คืนที่นั่นด้วย เผลอหน่อยเดียวเวลาก็ผ่านไปกว่าสิบปี กิจกรรม
น่ารักแบบนั้นไม่มีแล้วสำหรับบุคลากร แต่ยังเห็นประปรายใน
หมู่นักศึกษาที่ผลัดกันเยี่ยมไปมา

           ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้บอกประวัติ
ของวิทยาเขตสารสนเทศว่า..... ที่แห่งนี้มีความเหมาะสมทั้งทาง
ภูมิศาสตร์ และศักยภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทำให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยว กับการพัฒนาพื้นที่ดิน
ตลอดจนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ เพราะอยู่ติดถนนใหญ่ เส้นทางสำคัจาก
กรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ ในพื้นที่มีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ อุดม
ด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณ พื้นที่โดยรอบข้างเคียง มีโรงเรียน
วิทยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ฯลฯ

          อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรี ยังเป็นศูนย์กลางบริเวณภาค
กลางตอนล่างที่ติดต่อกับภาคใต้ตอนบน เป็นจังหวัดที่มี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าหลายแห่ง ชีวิตความเป็น อยู่ของ ประชาชน
ในพื้นที่ สอดคล้องกับเป้าหมายในการเปิดบริการทางการศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ขึ้นใหม่ ซึ่งมีหลักการที่สืบเนื่อง มาจากสาขา
วิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีการเปิดดำเนินการมาแล้ว สามารถ
ร่วมเปิดสอนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปได้ สร้างความพร้อมให้ สาขา
วิชาที่จะเปิดขึ้นใหม่ เจริญพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว พอตั้งตัวได้ก็
เกิดคณะวิชาต่างๆ ตามมา คือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร (2544) ซึ่งคณะนี้ในระยะแรกยังเรียนอยู่ที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่อมาได้เปิดคณะวิทยาการ
จัดการ (2545) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2546) แต่ตอนนี้ไปเรียนที่ กสท.บางรัก และวิทยาลัยนานา
ชาติ (2546) ที่เรียนอยู่ที่สำนักงานอธิการ ตลิ่งชัน

 
 
 

         
สมัยก่อนมีการรีวิวหนังสือ ต่อมามีการพัฒนาเป็นการรีวิวที่พักหรือแหล่งท่อง
เที่ยวตามเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย ในฐานะบรรณารักษ์ที่ต้องรีวิวหนังสือ แล้ว ก็น่าจะมา
รีวิวห้องสมุดต่างๆ บ้าง จึงขอเริ่มจากที่ใกล้ตัวก่อนแล้วกัน เนื่องจากที่นี่เพิ่งต้อนรับทั้ง
แขกไปเยือนกับกรรมการตรวจรับการตกแต่งภายในห้องสมุดในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
หลายคนชมว่าสวยๆๆ ทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของอาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล แห่งคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ออกแบบหอสมุดสาขาวังท่าพระ ตามด้วยหอสมุด
พรราชวังสนามจันทร์และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารย์เล่าว่าแต่ละ
แห่งเป็นพัฒนาการของการออกแบบ ถ้าจะดีแนะนำว่าท่านใดจะมาดูเรื่องการตกแต่ง
การออกแบบห้องสมุด น่าจะได้ดูห้องสมุดทั้ง 3 แห่ง เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้เพราะ
แต่ละที่มีขนาดและบริบทต่างกันโดยสิ้นเชิง

           ก่อนจะไปรีวิวน้องใหม่ขอเกริ่นเล่าเรื่องว่า.... นอกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
จะทำให้ผู้คนงงๆ งันๆ กับชื่อและที่อยู่แล้ว ยังพบว่ามีน้อยคนนักที่รู้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิทยาเขตที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในห้องสมุดก็มีเพื่อนพ้องในวงการเข้าไป
เยี่ยมเยียนในจำนวนที่ยังพอจะนับครั้งและจำนวนได้ จึงคิดว่าน่าจะไปแนะนำเครือญาติ
ให้ได้รู้จักทั่วๆ กัน

            Once upon a time…. เมื่อไม่นานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค หลังจากที่พิจารณากันไปและกันมา จำความ
ได้ว่ามีหลายที่ ในที่สุดก็ตกลงปลงใจขยายพื้นที่เขตการศึกษาไปตั้งที่อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี สร้างเป็นวิทยาเขตแห่งใหม่ใช้ชื่อว่าวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 
        
 

          เมื่อมหาวิทยาลัยขยายการศึกษาไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงได้
เปิดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขึ้น อีกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2545 เป็นห้อง สมุดเล็กๆ ตั้งอยู่ในตึกอาคารเรียนรวมชั้น 3 ปี พ.ศ. 2549 ได้ย้ายหอสมุดมาอยู่ ณ ตึกอาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ชั้น 2 ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการจำนวน 1,949.29 ตารางเมตร 
 

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารหอสมุดทั้ง 2 ชั้น
ให้มีความทันสมัยรองรับการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตสาร
สนเทศเพชรบุรีที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบสดๆ ร้อนๆ
ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552
มีการแอบเขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเว็บไซต์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หวังเพื่อไม่ให้ใคร
งงว่า สำนักหอสมุดกลาง
http://www.lib.su.ac.th
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล
ห้องสมุดอีกชั้นหนึ่ง เปรียบเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกหลายคน ลูกๆ ต่างก็แยกย้ายกันไป
ทำงานต่างที่ต่างถิ่น ลูกๆ ที่พูดถึง ได้แก่ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา
วังท่าพระ http://www.thapra.lib.su.ac.th
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี http://www.lib.su.ac.th/phet/

        น้องใหม่อย่างหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก
ตามจำนวนผู้ปฏิบัติงาน แต่เรื่องพื้นที่ก็ยังพอไหว แม้หนังสือในห้องสมุดดูเหมือนจะ
น้อย แต่เนื่องจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่เป็นแบบศูนย์รวม ดังนั้นห้องสมุดทั้ง
สามแห่งมีหนังสือรวมกันมากมายมากกว่าสามแสนเล่ม และทุกแห่งใช้บริการยืมระหว่าง
วิทยาเขตกันอย่างเข้มแข็งส่งต่อๆ กันทุกวัน นับเป็นการใช้ทรัพยากรในห้องสมุดอย่าง
คุ้มค่าที่เดียว

       
 เจ็ดชีวิตที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด มีบรรณารักษ์จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ อีก
4 คน ทำหน้าที่ให้บริการที่หลากหลายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาดูหน้าตาของ
ห้องสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี น้องใหม่ของวงการกัน

 

       
   
ขวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซ้าย อาจารย์ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

การเดินทางไปห้องสมุดวิทบยาเขตสารสนเทศ ไปได้หลายเส้นทาง
และเชื่อว่าเป้นเส้นทางที่คุ้นๆ กันสำหรับนักท่องเที่ยว หากขับรถไปเองมีสอง
เส้นทางคือ เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข
35
ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม
เส้นทางหลวงหมายเลข
4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา - ปราณบุรี
เรื่อยมาจนเกือบถึงหัวหิน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทาง ขวามือ มีป้าย "ม.ศ.ก." สีขาว
ซึ่งเป็นคําย่อชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดสังเกต รวมระยะทาง ประมาณ
200
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

           
 เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4
ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น
bypass
ชะอํา - ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ
250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3
ชั่วโมง


            
รถโดยสารประจําทางจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษัท
ขนส่ง
จํากัด สามารถใช้บริการรถ โดยสารประจําปรับอากาศ (ป.
1) ได้หลายสาย
ดังนี้
  สายกรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ หรือ  สายกรุงเทพฯ บางสะพาน ติดต่อสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้
 


            
หรือจะมารถไฟ  ก็ให้นั่งไปลงที่สถานีหัวหิน แล้วนั่งรถย้อนกลับมา หรือ
จะมาด้วยรถตู้แถวอนุสาวรีย์ฯ มีเพียบ

             ไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจ ไปดูงานออกแบบในห้องสมุด เหล่าเล็กพริกขี้หนู
บอกว่ายินดีต้อนรับ ทุกท่าน ส่วนพี่ขอลาไปมัดหนังสือส่งให้น้องๆ ที่เพชรบุรีก่อนนะ
คะ .. บายค่ะ ..

 

       
       
      นิตยสารบรรณารักษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ { กลับหน้าหลัก }